• Tiếng Việt
  • English

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông

Ngày 26/7/2019, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ban hành Nghị quyết số 161/19/NQ-BHHC-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông. Trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/8/2019, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/8/2019 và thanh toán cổ tức bắt đầu từ ngày 28/8/2019

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn