• Tiếng Việt
  • English

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông

Ngày 26/7/2019, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ban hành Nghị quyết số 161/19/NQ-BHHC-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông. Trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/8/2019,...

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 26/07/2019 Công ty nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên quan đến ngư...

Giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ Công ty

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt đăng ký bán toàn bộ 6.095.362 cổ phiếu (tương đương 9,235% VĐL)

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn