• Tiếng Việt
  • English

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 29/05/2018 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhận được Quyết định số 290/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đới với cổ phiếu của công ty.

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ngày 18/04/2018 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn