• Tiếng Việt
  • English

Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng

Ngày 01/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BXD về kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.

Ngày 01/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BXD về kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.
 
Cụ thể, mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập; tạo bước chuyển mới trong ngành Xây dựng. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
 
Theo đó, Kế hoạch gồm 07 nội dung chính như sau:
 
Công tác chỉ đạo điều hành: Chỉ đạo điều hành, linh hoạt, kịp thời, thông suốt và hiệu quả thể hiện tính sáng tạo và sự quyết tâm triển khai cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn mới. Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo sự chuyển biến mới trong ngành Xây dựng; Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên một số chức năng, nhiệm vụ của Bộ; Xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đối với công tác cải cách hành chính; Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường tập trung nguồn lực tài chính để sử dụng một cách có hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; Đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Website của các cơ quan, đơn vị, các Báo, Tạp chí của Ngành và trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.
 
Cải cách thể chế: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ phù hợp với Hiến pháp năm 2013 nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế; Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trước hết là cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi; thực hiện đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi ban hành, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục thực hiện đổi mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, xác định rõ vai trò quản lý nhà nước của Bộ với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước; Đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về xây dựng; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về hoạt động và tổ chức thanh tra chuyên ngành Xây dựng theo quy định của Luật Thanh tra.
 
Cải cách thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng và đảm bảo chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính và dịch vụ công, hướng tới xây dựng một nền hành chính minh bạch và hiện đại tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính ngay từ khi xây dựng văn bản, đảm bảo các thủ tục hành chính khi ban hành đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí thực hiện thấp nhất; Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Xây dựng; Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính: Kịp thời thống kê đưa các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ/hủy bỏ lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của Bộ để tổ chức và cá nhân tiện tra cứu và thực hiện; niêm yết công khai TTHC tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng; Nâng cao tinh thần phối hợp trong việc giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính giữa các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành liên quan; Tăng cường đối thoại, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của Bộ, đường dây nóng và các cuộc hội thảo để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số địa phương về tình hình thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
 
Cải cách tổ chức bộ máy: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy cho phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành Xây dựng bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện; Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
 
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ và năng lực thực thi công vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới; Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục theo hướng phân cấp trách nhiệm theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2021 nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bố trí và sử dụng công chức, viên chức hợp lý, gắn với vị trí việc làm; Thực hiện các quy định và hướng dẫn về tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường; thực hiện chế độ thi tuyển, thi nâng ngạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để công tác đào tạo, bồi dưỡng mang lại lợi ích thiết thực, không lãng phí. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, gắn liền với kế hoạch, quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ; Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm và thực hiện chế tài nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ theo quy định của pháp luật; Ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 
Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tăng cường tính tự chủ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; nghiên cứu, cải tiến phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu hàng năm nhằm tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản, kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của Nhà nước; Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, các chương trình, dự án của Ngành; thực hiện xã hội hóa huy động nguồn lực tài chính trong các hoạt động đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác; Xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, nhanh gọn, kịp thời và đúng quy định hiện hành; Triển khai thực hiện phương án tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.
 
Hiện đại hóa hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2016-2020; xây dựng hệ thống thông tin quản lý Ngành có khả năng kết nối từ Bộ, các đơn vị thuộc Bộ đến cơ sở; Trang thông tin của các cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử của Bộ phải được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ trên Internet, tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý quy trình công việc trong nội bộ, trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác; Phát triển hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng; Duy trì, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 có hiệu quả vào hoạt động của khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Kết hợp chặt chẽ với triển khai các nội dung cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính; Từng bước hiện đại hoá công sở cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hoá nền hành chính.
 
Theo đó, căn cứ vào nội dung Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ, thủ trưởng các đơn vị chủ động triển khai xây dựng kế hoạch hàng năm, trước mắt là Kế hoạch triển khai cải cách hành chính trong Quý IV năm 2016 của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.
 
Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng
Nguồn: Quyết định số 862/QĐ-BXD.
 
 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn