• Tiếng Việt
  • English

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị IX BCH TW ĐCS Việt Nam Khóa XI

Sáng ngày 20/9/2014, thực hiện kế hoạch của Quận Uỷ Ba Đình, Ban thường vụ Đảng Uỷ Cơ quan Tổng công ty LICOGI đã tổ chức “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam Khóa XI”.

Sáng ngày 20/9/2014, thực hiện kế hoạch của Quận Uỷ Ba Đình, Ban thường vụ Đảng Uỷ Cơ quan Tổng công ty LICOGI đã tổ chức “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam Khóa XI”. 
 
Đ/c Đoàn Thế Hanh – Phó giáo sư, Tiến sỹ, ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản đã giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, việc định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. 
 
 
Đ/c Vũ Tiến Giao - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty khai mạc Hội nghị
 
Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của TW là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo động lực mới và sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tổng Công ty trong giai đoạn tới.
 
                                              Tin: Văn phòng Đảng ủy LICOGI
 
                        Ảnh: Đăng Dũng
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn